REGULAMIN KONKURSU „Wygraj buty do tenisa z limitowanej kolekcji”

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj buty do tenisa z limitowanej kolekcji”  

DEFINICJE

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:  

1)     Fanpage oznacza profil publiczny Magazynu Tenisa prowadzony przez Organizatora w Serwisie Facebook® pod adresem https://www.facebook.com/magazyntenisa/   2)     Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Wygraj buty do tenisa z limitowanej kolekcji”przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu. 

3)     Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.  

4)     Nagroda oznacza obuwie męskie z limitowanej kolekcji firmy YONEX zaprojektowanych przez StanislasaWawrinkę w rozmiarze 44 lub obuwie damskie firmy Adidas, model Barricade Club W - yellow/silvermetalic/ftwrwhite w rozmiarze z dostępnej aktualnie rozmiarówki, o których mowa w par. 5 Regulaminu.  

5)     Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w par. 3 Regulaminu, podczas którego publikowane jest Zadanie Konkursowe.  

6)     Organizator oznacza spółkę „International Center of Events II Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, kod 02-495, przy ul. Gierdziejewskiego 7/25A. Organizator działa na zlecenie sklepu tenisowego MagazynTenisa.pl. Fundatorem nagród w Konkursie jest MagazynTenisa.pl.  

7)     Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.   8)     Serwis Facebook® oznacza serwis internetowy pod adresem: www.facebook.com  

9)     Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.  

10)  Zadanie Konkursowe oznacza post konkursowy umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage'a określający wymagania stawiane Uczestnikom przy tworzeniu Zgłoszeń Konkursowych oraz tematykę Zgłoszeń Konkursowych.  

11)  Zgłoszenie Konkursowe oznacza wskazanie swojego typu zwycięzcy w Australian Open 2018 oraz przewidywanej liczby przewagi punktowej i zamieszczenie z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® Uczestnika w komentarzu pod Postów konkursowym na Fanpage’u stanowiącym Zadanie Konkursowe zgodnie z wymogami określonymi w par.4. Regulaminu.  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj buty do tenisa z limitowanej kolekcji”  

2. Organizatorem Konkursu International Center of Events II Sp. z o.o, który działa na zlecenie Zleceniodawcy sklepu tenisowego MagazynTenisa.pl  

3. Fundatorem nagród w konkursie jest MagazynTenisa.pl  

4. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem https://www.facebook.com/magazyntenisa/   5. Regulamin jest dostępny na stronie https://magazyntenisa.pl/  

6. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.  

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu

Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

 8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

 

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;

 

b) nie jest pracownikiem sklepu internetowego MagazynTenisa.pl

 

c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®;

 

d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z § 1;

 

e) opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage'u przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem ściany (walla) na Fanpage'u,

 

f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z § 4 Regulaminu

 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

 

§ 3 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za pośrednictwem Fanpage'a w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe zgodnie z instrukcją umieszczoną w poście konkursowym.

 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.01.2018 r. o godz. 13:00 i trwa do dnia 28.01.2018 r. do godz. 09:00

 

3. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

 

4. Zgłoszeń konkursowych nie wolno edytować po rozpoczęciu meczu, który stanowi treść Zadania Konkursowego. Edycja zgłoszenia/ komentarza powoduje dyskwalifikację Uczestnika z konkursu.

 

 

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU

 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu jednego Zgłoszenia Konkursowego.

 

2. Zgłoszenie Konkursowe polega na wskazaniu swojego typu zwycięzcy Australian Open 2018 spośród odpowiedzi podanych w Poście konkursowych oraz podania łącznej liczby punktów przewagi uzyskanych przez zwycięzcę we wszystkich setach w meczu. Zgłoszenie Konkursowe należy zamieścić w komentarzu pod danym Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym) z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® należącego do Uczestnika, wpisując imię i nazwisko zwycięzcy oraz liczbę punktów przewagi.

 

3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego umieszczonego w komentarzu pod Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym).

 

4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.

 

5. Zgłoszenie konkursowe nie może być edytowane od czasu rozpoczęcia finałowego meczu Australian Open 2018.

 

6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w par. 4 pkt 3. – 5. Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.

 

7. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.

 

8. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni jednego Laureata Konkursu – autoraZgłoszenia Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.

 

10. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: prawidłowe wskazanie zwycięzcy Australian Open 2018, wskazanie najbardziej zbliżonej do rzeczywistego wyniku łącznej liczby punktów przewagi uzyskanej we wszystkich setach w meczu finałowym przez zwycięzcę, czas umieszczenia Zgłoszenia Konkursowego, tj. w przypadku powtarzających się odpowiedzi o tej samej treści prawo do nagrody przysługuje osobie, która jako pierwsza podała zwycięską odpowiedź.

 

11. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 2 osób.

 

12. Laureat Konkursu zostanieogłoszony na ścianie (wallu) Fanpage'a w Serwisie Facebook® do końca dnia 30.01.2018 r.

 

13. Publikacji, o której mowa w par. 4 punkcie 12. będzie podlegała nazwa użytkownika Serwisu Facebook® danego Laureata Konkursu.

 

 

§ 5 NAGRODY

 

1. Nagrodami w Konkursie są (do wyboru przez Laureata Konkursu):

a) buty męski z kolekcjonerskiej edycji YONEX zaprojektowane przez StanislasaWawrinkę w rozmiarze 44

lub

b) buty damskie firmy Adidas, model Barricade Club W - yellow/silvermetalic/ftwrwhite w rozmiarze z dostępnej aktualnie rozmiarówki w sklepie internetowym www.magazyntenisa.pl

 

2. Po ogłoszeniu Laureata Konkursu, Laureat Konkursu zobowiązany jest kontaktu z Organizatorem poprzez odpowiedź na wiadomość wysłaną przez Organizatora w imieniu MagazynTenisa.pl poprzez Facebook: nie później niż w terminie do dnia 06.02.2018r. Brak odpowiedzi w tym terminie skutkuje przepadnięciem prawa do nagrody.

 

3. W odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Organizatora, Laureat Konkursu powinien wysłać: imię i nazwisko, adres pocztowy, pod który powinna zostać wysłana nagroda, nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego oraz wskazać, którą z nagród w konkursie wybiera.

 

4. Nagrody w konkursie nie kumulują się, nie ma możliwości otrzymania dwóch nagród. Wybór nagrody przesłany w informacji do Organizatora jest ostateczny i nie podlega wymianie.

 

5. Nagroda zostanie przesłanaLaureatowi Konkursu za pośrednictwem Kuriera lub Poczty Polskiej na adres i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w punkcie 4.5. Regulaminu, w terminie do 15 dni roboczych od otrzymania danych adresowych od Laureata Konkursu.

 

6. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest wybrany Uczestnik, którzy w czasie trwania konkursu na Facebooku pozostawił komentarz z właściwym wyborem zwycięzcy Australian Open 2018 oraz wskazał najbardziej zbliżoną do rzeczywistej liczbę punktów przewagi i zrobił to najszybciej ze wszystkich Uczestników konkursu.

 

7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

8. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora.

 

§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU  

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.  

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  

3. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.    

§ 7 PRAWA AUTORSKIE  

1.     W przypadku gdyby umieszczony na potrzeby Konkursu przez Uczestnika wpis miał charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z póź. Zm.), to znaczy będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik korzystając z aplikacji niezbędnej do skorzystania z Konkursu, biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi niewyłącznej  licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

2.     Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na trzy miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage'a.  

3.     Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.    

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://magazyntenisa.pl/  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel